Zástavní smlouva o zastavení pohledávky

uzavřena v souladu s ustanovením § 599 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů 

 

Smluvní strany:

Tomáš Jun, r. č. ............... , bytem ...............

a Radek Holan, r. č. ............... , bytem ...............

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

zástavní smlouvu

 

Článek I.

Podle kupní smlouvy ze dne ............... má Tomáš Jun vůči Radku Holanovi pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši ...............Kč (slovy korun českých) splatnou do ...............

 

Článek II.

Podle smlouvy o půjčce ze dne ............... má Radek Holan pohledávku na vrácení půjčené částky ve výši ............... Kč (slovy korun českých) vůči Rudolfu Holému, bytem ............... , splatnou do ................

 

Článek III.

K zajištění pohledávky uvedené v článku I této smlouvy a jejího příslušenství se touto smlouvou zastavuje pohledávka uvedená pod článkem II této smlouvy.

 

Článek IV.

Účastníci smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což potvrzují vlastnoručními podpisy.

 

V ............... dne ...............

 

.............................................                                    ..........................................

         Tomáš Jun                                                            Radek Holan


Stáhněte si vzor zástavní smlouvy - Zástavní smlouva ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství