Smlouva o budoucí smlouvě kupní

uzavřena v souladu s ustanovením § 50 a  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

 

dále jen „budoucí kupující“,

 

a

 

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „budoucí prodávající“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

smlouvu o budoucí smlouvě kupní

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je smlouva mezi smluvními stranami o uzavření kupní smlouvy budoucí.

 

Článek II.

Dohoda stran o uzavření kupní smlouvy

1.      Smluvní strany se tímto zavazují, že nejpozději do .......... mezi sebou uzavřou kupní smlouvu k předmětu koupě uvedeném níže (dále jen „Kupní smlouva“). 

2.      Předmětem kupní smlouvy bude .................

3.      Kupní cena za předmět koupě bude ................... Kč (korun českých)

 

Článek III.

Podmínky uzavření kupní smlouvy

1.      Podmínky uzavření kupní smlouvy jsou následující:

.......................................................................................

 

Článek IV.

Záloha kupní ceny

1.      Budoucí kupující je povinen na základě této smlouvy zaplatit budoucímu prodávajícímu zálohu kupní ceny ve výši ................... Kč (korun českých), a to do ......................................... od uzavření této smlouvy.

2.      V případě, že strany spolu neuzavřou z důvodů uvedených v článku 2 této smlouvy kupní smlouvu, je budoucí prodávající povinen vrátit budoucímu kupujícímu složenou zálohu a to do ............. dnů ode dne oznámení budoucího kupujícího o tom, že kupní smlouva nebude mezi stranami uzavřena.

 

Článek V.

Náležitosti budoucí kupní smlouvy

1.      Náležitosti budoucí kupní smlouvy si smluvní strany dohodnou při vzájemném jednání.

2.      Při vzájemném jednání budou smluvní strany vycházet z náležitostí kupní smlouvy, tak jak jsou upraveny občanským zákoníkem.

 

Článek VI.

Platnost smlouvy

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                                 .............................................................

   podpis budoucího kupujícího                                    podpis budoucího  prodávajícího


Stáhněte si vzor smlouvy o smlouvě budoucí - Smlouva o smlouvě budoucí


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství