Kupní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 409 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

dále jen „prodávající“,

a

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „kupující“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

kupní smlouvu

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je nákup a prodej zboží mezi smluvními stranami.

 

Článek II.

Práva a povinnosti prodávajícího

1.      Prodávající se zavazuje dodat na základě této smlouvy kupujícímu ................ ks ................ (zboží).

2.      Prodávající se zavazuje dodat zboží do data .............. na místo .............

3.      Prodávající odpovídá za skryté vady prodávaného zboží.

 

Článek III.

Práva a povinnosti kupujícího

1.      Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2.      Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady. 

 

Článek IV.

Kupní cena

1.      Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.

2.      Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............

 

Článek V.

Záruční doba

1.      Pokud se strany nedohodly jinak, záruční doby je ...... měsíců a počíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.

 

Článek VI.

Platnost smlouvy

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

.........................................................                    .........................................................          

            podpis kupujícího                                           podpis prodávajícího


Stáhněte si vzor kupní smlouvy - Vzor kupní smlouvy ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství