Nájemní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 663 a následujících  zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o nájemci................

...údaje o nájemci................

dále jen „nájemce“,

 

a

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „pronajímatel“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

nájemní smlouvu

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je pronájem bytu. Podrobné údaje o bytu jsou uvedeny v „Evidenčním listu“.

 

Článek II.

Prohlášení pronajímatele

Pronajímatel prohlašuje, že je vlastníkem bytu č. ..............., umístěného v budově č.p. ............ na pozemku parcela č. ............................, katastrální území ....................., zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem ................ na listu vlastnictví č. ................... Přesná adresa ................... (dále jen „byt“).

 

Článek III.

Účel nájmu

1.      Pronajímatel přenechává nájemci byt uvedený v článku 2 táto smlouvy do pronájmu k bydlení.

 

Článek IV.

Výše nájemného a služeb

1.      Výše měsíčního nájemného včetně poplatků za služby spojené s nájmem činní . ................ Kč. Vyjma výše uvedeného nájemného je nájemce povinen hradit elektrickou energii a plyn ve výši stanovené dodavatelem energií.

2.      Poplatky za služby spojené s nájmem zahrnují: osvětlení společných prostor, údržbu a provoz výtahu, svoz nádob komunálního odpadu

 

Článek V.

Doba nájmu

1.      Tato smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

2.      Sjednává se výpovědní lhůta v délce 3 měsíců ode dne vypovězení smlouvy jednou ze smluvních stran.

 

Článek VI.

Platnost smlouvy

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2.      Nájemce podpisem této smlouvy byt přejímá.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Přílohu této smlouvy tvoří „Evidenční list“.

5.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                               .............................................................

            podpis pronajímatele                                                      podpis nájemce


Stáhněte si vzor nájemní smlouvy - Nájemní smlouva ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství