Dohoda o provedení práce

uzavřena v souladu s ustanovením § 75 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................

...údaje o zaměstnavateli................

...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

 

a

 

pan/í .............................................

r.č. ................................................

bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

dohodu o provedení práce

 

Článek I.

Druh práce

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele práci spočívající v ................... (dále jen „práce“).

 

Článek II.

Místo a doba výkon práce

1.      Místem výkonu práce je .............

2.      Tato dohoda se uzavírá na dobu .............

 

Článek III.

Rozsah výkonu práce

1.      Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.

2.      Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.

3.      Rozsah výkonu práce dle této dohody nepřekročí 150 hodin za kalendářní rok.

 

Článek IV.

Odměna za vykonanou práci

1.      Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.

2.      Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.

3.      Zaměstnavatel provede z odměny srážky ze mzdy, zejména zálohu na daň z příjmu fyzických osob.

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1.      Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.

2.      Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.      Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

4.      Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

5.      Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                             .............................................................

          podpis zaměstnance                                                podpis zaměstnavatele


Stáhněte si vzor dohody o provedení práce - Dohoda o provedení práce ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství