Smlouva o výpůjčce

uzavřena v souladu s ustanovením § 659 a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

 

Smluvní strany:

...údaje o vypůjčiteli................

...údaje o vypůjčiteli................

...údaje o vypůjčiteli................

dále jen „vypůjčitel“,

 

a

 

...údaje o půjčiteli................

...údaje o půjčiteli................

...údaje o půjčiteli................

dále jen „půjčitel“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

smlouvu o výpůjčce

 

Článek I.

Předmět smlouvy

1.   Předmětem této smlouvy o výpůjčce je .............................................. (dále jen předmět výpůjčky).

2.   Půjčitel prohlašuje, že je oprávněným vlastníkem předmětu výpůjčky.

3.   Za přenechání předmětu výpůjčky uhradí vypůjčitel půjčiteli jednorázový poplatek vy výši ............ Kč.

4.   Doba výpůjčky se stanoví od .............. do .....................

5.   Za překročení doby výpůjčky uvedené v této smlouvě náleží půjčiteli smluvní pokuta ve výši ............. Kč za každý započatý den.

 

Článek II.

Práva a povinnosti smluvních stran

1.      Půjčitel je povinen předat vypůjčiteli věc ve stavu způsobilém k řádnému užívání.

2.      Vypůjčitel je oprávněn užívat věc řádně a v souladu s účelem, který byl ve smlouvě dohodnut nebo kterému obvykle slouží; je povinen chránit ji před poškozením, ztrátou nebo zničením

3.      Není-li dohodnuto jinak, nesmí vypůjčitel přenechat věc k užívání jinému.

4.      Vypůjčitel je povinen věc vrátit, jakmile ji nepotřebuje, nejpozději však do konce stanovené doby zapůjčení.

5.      Půjčitel může požadovat vrácení věci i před skončením stanovené doby zapůjčení, jestliže vypůjčitel věc neužívá řádně nebo jestliže ji užívá v rozporu s účelem, kterému slouží.

 

Článek III.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

5.      Nedílnou součást této smlouvy tvoří předávací protokol.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis vypůjčitele                                                                 podpis půjčitele


Stáhněte si vzor smlouvy o výpůjčce - Smlouva o výpůjčce ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství