Dohoda o pracovní činnosti

uzavřena v souladu s ustanovením § 76 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................

...údaje o zaměstnavateli................

...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

 

a

 

pan/í .............................................

r.č. ................................................

bytem ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

dohodu o pracovní činnosti

 

Článek I.

Druh práce

Zaměstnanec se touto dohodou zavazuje řádně a svědomitě vykonat pro zaměstnavatele pracovní činnost spočívající v ................... (dále jen „práce“).

 

Článek II.

Místo a doba výkon práce

1.      Místem výkonu práce je .............

2.      Tato dohoda se uzavírá na dobu .............

 

Článek III.

Rozsah výkonu práce

1.      Zaměstnanec bude práci pro zaměstnavatele vykonávat nepravidelně. Zaměstnanec se dostaví do místa výkonu práce vždy po předchozí dohodě se zaměstnavatelem.

2.      Pracovní činnost specifikovanou v článku I. této dohody bude zaměstnanec pro zaměstnavatele vykonávat v dohodnutých dnech od ....... do ........ hod.

 

Článek IV.

Odměna za vykonanou práci

1.      Zaměstnanci za vykonanou práci náleží odměna ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou hodinu vykonané práce.

2.      Odměna za řádně vykonanou a předanou práci zaměstnavateli, je splatná do 30ti kalendářních dnů od ukončení pracovní činnosti.

 

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1.      Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.

2.      Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.      Ustanovení neupravená touto dohodou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

4.      Změny a doplnění této dohody jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

5.      Tato dohoda se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto dohodu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato dohoda projevem jejich svobodné vůle.

 


V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                               .............................................................

          podpis zaměstnance                                                   podpis zaměstnavatele


Stáhněte si vzor dohody o pracovní činnosti - Dohoda o pracovní činnosti


Nemáte peníze na start podnikání? Kupte si některé firmy na prodej bez nutnosti základního kapitálu.


Z důvodu obsáhlých právních náležitostí je jednodušší si pořídit ready made společnosti s.r.o. než si je zakládat svépomocí.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství