Smlouva o půjčce

uzavřena v souladu s ustanovením § 657a následujících zákona č. 401/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o věřiteli................

...údaje o věřiteli................

...údaje o věřiteli................

dále jen „věřitel“,

 

a

 

...údaje o dlužníkovi................

...údaje o dlužníkovi................

...údaje o dlužníkovi................

dále jen „dlužník“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

smlouvu o půjčce

 

Článek I.

Předmět smlouvy

1.   Věřitel přenechává touto smlouvou dlužníkovi částku ve výši ………….. Kč

2.   Dlužník podpisem této smlouvy potvrzuje převzetí částky …….…. Kč, slovy: …….…… a zavazuje se tuto částku věřiteli splatit do …...… dnů ode dne podpisu této smlouvy, tj. do …………

 

Článek II.

Způsob splatnosti pohledávky

1.      Dlužník je povinen splatit dlužnou částku v plné výši věřiteli. Strany si dohodly způsob úhrady dlužné částky …………….

 

Článek III.

Smluvní pokuta

1.   Nezaplatí-li dlužník dlužnou částku včas, tak jak je stanoveno v této smlouvě, je povinen zaplatit věřiteli úrok z prodlení ve výši běžné roční úrokové sazby z nezaplacené částky.

 

Článek VI.

Platnost smlouvy

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis věřitele                                                                       podpis dlužníka


Stáhněte si vzor smlouvy o půjčce - Smlouva o půjčce ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství