Smlouva o postoupení pohledávky

uzavřená podle § 524 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanského  zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

paní Andrea Nováková

r.č. ................................................

bytem ...........................................

 

a

 

pan  Jaroslav Novák

r.č. ................................................

bytem ...........................................

dále jen „účastníci"

 

uzavřeli na základě vzájemné shody tuto

 

smlouvu o postoupení pohledávky

 

Článek I.

Podle kupní smlouvy ze dne 1.8.2008 má Andrea Nováková vůči Tomáši Holému, bytem .............. pohledávku na zaplacení kupní ceny ve výši 25 000 Kč (slovy dvacetpěttisíc korun českých) splatnou do 31.8.2008.

 

Článek II.

Ke dni podpisu této smlouvy postupuje Andrea Nováková svoji výše uvedenou pohledávku Jaroslavu Novákovi.

 

Článek III.

Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                                 .............................................................

            Andrea Nováková                                                                   Jaroslav Novák


Stáhněte si vzor smlouvy o postoupení pohledávky - Smlouva o postoupení pohledávky


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství