Pracovní smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 33 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

...údaje o zaměstnavateli................

...údaje o zaměstnavateli................

dále jen „zaměstnavatel“,

 

a

 

pan/í .............................................

r.č. ................................................

trvalé bydliště ...........................................

dále jen „zaměstnanec“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

pracovní smlouvu

 

Článek I.

Předmět smlouvy

  Předmětem této smlouvy jsou práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele.

 

Článek II.

Vznik pracovního poměru

1. Zaměstnavatel přijímá zaměstnance do hlavního pracovního poměru na druh práce:

.................................... (dále jen práce)

2. Zaměstnanec nastoupí do práce dne ............., přičemž den nástupu zaměstnance do práce se považuje za den vzniku pracovního poměru mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

3. Pracovní poměr se sjednává na dobu určitou/neurčitou

4. Zaměstnavatel se zaměstnancem sjednává zkušební dobu v délce 3 měsíců

 

Článek III.

Druh práce

1. Zaměstnanec bude pracovat na pracovní pozici / ve funkci ...............

 

Článek IV.

Místo výkonu práce

1.      Místem výkonu práce je .............

 

Článek V.

Pracovní doba

1.      Doba výkonu práce (dále jen „pracovní doba“) je stanovena v rozsahu 40 hodin týdně.

2.      O rozvržení pracovní doby rozhoduje zaměstnavatel.

 

Článek IV.

Mzda

1.      Zaměstnanci za vykonanou práci náleží mzda ve výši ...........,- Kč, (slovy: ..................... korun českých), za každou jednu (1) hodinu vykonané práce.

2.      Mzda za řádně vykonanou práci pro zaměstnavatele, je splatná v následujícím výplatním termínu zaměstnavatele.

 

Článek V.

Další ujednání

Zde si zaměstnavatel se zaměstnancem může například sjednat dobu odpočinku – nárok na dovolenou a další ujednání nad rámec povinných náležitostí stanovených zákoníkem práce.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1.      Zaměstnanec odpovídá za škodu způsobenou porušením povinnosti při výkonu práce nebo v přímé souvislosti s ní.

2.      Zaměstnavatel seznámil zaměstnance s předpisy vztahujícími se na výkon jeho práce, zejména s předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

3.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákoníkem práce.

4.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

5.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

6.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

.........................................................                             .............................................................

          podpis zaměstnance                                              podpis zaměstnavatele


Stáhněte si vzor pracovní smlouvy - Pracovní smlouva vzor ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství