Darovací smlouva

uzavřena v souladu s ustanovením § 628 a následujících ustanovení  zákona č.40/1964 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

...údaje o dárci................

...údaje o dárci................

dále jen „dárce“,

 

a

 

...údaje o obdarovaném................

...údaje o obdarovaném................

...údaje o obdarovaném................

dále jen „obdarovaný“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

darovací  smlouvu

 

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je dar ........................(zde může být specifikován i materiální dar) v celkové hodnotě ...........,- Kč.

2. Dar poskytuje dárce obdarovanému dobrovolně. S darem dárce nespojuje žádnou protislužbu ze strany obdarovaného.

3. Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž po 1 obdrží každá ze smluvních stran.

4. Smluvní strany se zavazují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném ujednání podle jejich pravé a svobodné vůle. Autentičnost této smlouvy  potvrzují svým podpisem.

 

V .................................... dne .........................

 

.................................................                                           .......................................................

               podpis dárce                                                              podpis obdarovaného


Stáhněte si vzor darovací smlouvy - Darovací smlouva vzor ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství