Smlouva o koupi osobního motorového vozidla

uzavřená podle § 409 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

dále jen „prodávající“,

 

a

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „kupující“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

smlouvu o koupi osobního motorového vozidla

 

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je prodej a koupě níže uvedeného osobního motorového vozidla:

 

Vozidlo: ................................................................  SPZ: ............................................................

Rok výroby: .........................................................  Číslo TP: ....................................................

VIN: ......................................................................  Barva vozu: ...............................................

Obsah: ..................................................................  STK: ...........................................................

 

Článek II.

Práva a povinnosti prodávajícího

1.      Podávající tímto prohlašuje, že je výlučným vlastníkem výše uvedeného osobního motorového vozidla, nebo byl k prodeji vozidla zplnomocněn a nejsou mu známy žádné okolnosti, které by prodeji vozidla bránili.

2.      Prodávající dále prohlašuje, že mu ke dni prodeje nejsou známy žádné závady na vozidle, a ani žádné nezamlčel.  

3.      Prodávající předá kupujícímu spolu s osobním automobilem technický průkaz vozidla a plnou moc k provedení převodu auta v evidenci.

 

Článek III.

Práva a povinnosti kupujícího

1.      Kupující se na základě této smlouvy zavazuje zboží od prodávajícího převzít do svého vlastnictví a zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.

2.      Kupující je povinen při převzetí od prodávajícího zboží překontrolovat zda nemá viditelné vady a provést před koupí zkušební jízdu.

3.      Kupující bere na vědomí, že změnou majitele vozidla zaniká pojištění povinného ručení vozidla a že je povinen vozidlo pojistit.

 

Článek IV.

Kupní cena

1.      Kupní cena je ........... Kč včetně DPH.

2.      Na prodávané zboží bude prodávajícím kupujícímu vystavena faktura. Kupující je povinen tuto fakturu uhradit nejpozději do ........... způsobem ..............

3.      Prodávající a Kupující se dohodli, že kupní cena osobního motorového vozidla zahrnuje následující příslušenství : autorádio ……..

 

Článek V.

Platnost smlouvy

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

 

Článek VI.

Závěrečná ustanovení

1.      Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

2.      Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

3.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

4.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

5.      Nedílnou součást této smlouvy tvoří: Předávací protokol a Záznam o technickém stavu vozidla.

 

V .................................... dne .........................

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis kupujícího                                                              podpis prodávajícího

 


Stáhněte si vzor kupní smlouvy na auto - Vzor smlouvy o koupi osobního motorového vozidla ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství