Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitostem

uzavřena v souladu s ustanovením § 588 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

 

Smluvní strany:

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

...údaje o prodávajícím................

dále jen „prodávající“,

 

a

 

...údaje o kupujícím................

...údaje o kupujícím................

...údaje o kupujícím................

dále jen „kupující“,

 

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

 

kupní smlouvu

 

Článek I.

Prodávající má na základě kupní smlouvy ze dne ........., jejíž vklad do katastru nemovitostí byl povolen rozhodnutím Katastrálního úřadu v .............. ze dne 30. 10. 1995 č.j. ......

(Podrobnosti specifikace  ze zápisu v katastru nemovitostí)

ve svém vlastnictví.

 

Článek II.

Prodávající prodává nemovitost uvedenou v článku I se všemi součástmi a příslušenstvím za dohodnutou kupní cenu ............. Kč (slovy) kupujícímu, který tuto nemovitost za tuto cenu kupuje.

 

Článek III.

Kupní cenu uvedenou v článku II této smlouvy zaplatil kupující prodávajícímu před podepsáním této smlouvy, prodávající tuto skutečnost potvrzuje.

 

Článek IV.

Prodávající prohlašuje, že k převáděné nemovitosti se nevážou dluhy, věcná břemena ani jiné právní povinnosti. Prodávající seznámil kupujícího s pravdivým a skutečným stavem nemovitosti uvedené v článku I této smlouvy.

 

Článek V.

Kupující nabude vlastnictví k převáděné nemovitosti zápisem do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pracoviště ..............

 

Článek VI.

Na základě této smlouvy lze vklad do katastru zapsat na listu vlastnictví č. .............. pro katastrální území ................ u Katastrálního úřadu pro .............. kraj, Katastrální pracoviště ................

t a k t o :

V části ALV:

(jméno a přímení, rodné číslo kupujícího)

Ostatní části beze změny.

 

Článek VII.

1.      Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2.      Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

3.      Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

 

V .................................... dne .........................

 

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis kupujícího                                                           podpis prodávajícího


Stáhněte si vzor kupní smlouvy na nemovitost - Kupní smlouva na nemovitost


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství