Dodatek ke smlouvě

 

..........název smlouvy.........

(dále jen „dodatek“)

 

uzavřený mezi smluvními stranami

 

Smluvní strany:

...................

...................

...................

dále jen „ ................ “,

 

a

 

.............................................

se sídlem .............................

IČ: ................................................

zastoupena ...........................................

dále jen „ .............. “,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění Smlouvy ........................................... uzavřené mezi .................... a .................... dne ............................ (dále jen "smlouva") následovně:

 

Článek I.

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

 

V .................................... dne .........................

 

.........................................................                                 .............................................................

            podpis ...............                                                            podpis .............


Stáhněte si vzor dodatku ke smlouvě - Dodatek ke smlouvě


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství