Plná moc

 

Já .............................., datum narození .......................

bytem .................................,

 

ZMOCŇUJI

pana/paní ..............................., datum narození ......................

bytem .................................,

 

k zastupování ve všech záležitostech a jednáních před úřady, orgány státní správy a místní samosprávy a dále ve všech záležitostech a jednáních s právnickými a fyzickými osobami, dále jednat mým jménem, činit veškeré úkony včetně podávání písemných návrhů a žádostí, podávat i vzdávat se řádných a mimořádných opravných prostředků v rámci soudních, správních i či jiných řízení, přijímat plnění nároků a vymáhat neplnění povinností třetích osob, případně se nároků vzdávat, uzavírat smíry a narovnání.  

Tato plná moc se uděluje na dobu neurčitou

 

V ..................... dne ....................

 

 

..................................

Zmocnitel

 

Prohlašuji, že výše uvedené zmocnění přijímám:

 

V ..................... dne ....................

 

..................................

Zmocněnec


Stáhněte si vzor plné moci - Plná moc ke stažení


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství