Zákon č. 262/2006 Sb.

Zákoník práce

Úvod       Hlavička zákona
Část I.     Všeobecná ustanovení 
Hlava 1.  § 1 - § 5  Předmět úpravy a vymezení pracovněprávních vztahů 
Hlava 2.  § 6 - § 12  Účastníci pracovněprávních vztahů 
Hlava 3.  § 13 - § 15  Základní zásady pracovněprávních vztahů 
Hlava 4.  § 16 - § 17  Rovné zacházení, zákaz diskriminace a důsledky porušení práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů 
Hlava 5.  § 18 - § 29  Právní úkony 
Část II.     Pracovní poměr 
Hlava 1.  § 30 - § 32  Postup před vznikem pracovního poměru 
Hlava 2.  § 33 - § 39  Pracovní poměr, pracovní smlouva a vznik pracovního poměru 
Hlava 3.  § 40 - § 47  Změny pracovního poměru 
Hlava 4.  § 48 - § 73  Skončení pracovního poměru 
Část III.  § 74 - § 77  Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr 
Část IV.     Pracovní doba a doba odpočinku 
Hlava 1.  § 78 - § 80  Obecná ustanovení o pracovní době a délka pracovní doby
Hlava 2.  § 81 - § 87  Rozvržení pracovní doby 
Hlava 3.  § 88 - § 89  Přestávka v práci a bezpečnostní přestávka 
Hlava 4.  § 90 - § 92  Doba odpočinku
Hlava 5.  § 93  Práce přesčas
Hlava 6.  § 94  Noční práce 
Hlava 7.  § 95  Pracovní pohotovost 
Hlava 8.  § 96 - § 99  Společná ustanovení o pracovní době a době odpočinku 
Hlava 9.  § 100  Zmocňovací ustanovení
Část V.     Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
Hlava 1.  § 101 - § 102  Předcházení ohrožení života a zdraví při práci 
Hlava 2.  § 103 - § 106  Povinnosti zaměstnavatele, práva a povinnosti zaměstnance 
Hlava 3.  § 107 - § 108  Společná ustanovení 
Část VI.     Odměňování za práci, odměna za pracovní pohotovost a srážky z příjmů z pracovněprávního vztahu 
Hlava 1.  § 109 - § 112  Obecná ustanovení o mzdě, platu a odměně z dohod 
Hlava 2.  § 113 - § 121  Mzda 
Hlava 3.  § 122 - § 137  Plat 
Hlava 4.  § 138  Odměna z dohod 
Hlava 5.  § 139  Mzda nebo plat při výkonu jiné práce 
Hlava 6.  § 140  Odměna za pracovní pohotovost 
Hlava 7.  § 141 - § 144  Společná ustanovení o mzdě, platu, odměně z dohod a odměně za pracovní pohotovost 
Hlava 8.  § 145 - § 150  Srážky z příjmu z pracovněprávního vztahu 
Část VII.     Náhrada výdajů poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 
Hlava 1.  § 151 - § 155  Obecná ustanovení o náhradách poskytovaných zaměstnanci v souvislosti s výkonem práce 
Hlava 2.  § 156 - § 172  Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který není uveden v § 109 odst. 3
Hlava 3.  § 173 - § 181  Poskytnutí cestovních náhrad zaměstnanci zaměstnavatele, který je uveden v § 109 odst. 3
Hlava 4.  § 182 - § 189  Společná ustanovení o cestovních náhradách 
Hlava 5.  § 190  Náhrada za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce
Část VIII.     Překážky v práci 
Hlava 1.  § 191 - § 205  Překážky v práci na straně zaměstnance 
Hlava 2.  § 206  Společné ustanovení o překážkách v práci na straně zaměstnance 
Hlava 3.  § 207 - § 210  Překážky v práci na straně zaměstnavatele 
Část IX.     Dovolená 
Hlava 1.  § 211  Základní ustanovení 
Hlava 2.  § 212 - § 214  Dovolená za kalendářní rok, její poměrná část, výměra dovolené a dovolená za odpracované dny 
Hlava 3.  § 215  Dodatková dovolená 
Hlava 4.  § 216 - § 223  Společná ustanovení o dovolené 
Část X.     Péče o zaměstnance 
Hlava 1.  § 224 - § 226  Pracovní podmínky zaměstnanců 
Hlava 2.  § 227 - § 235  Odborný rozvoj zaměstnanců 
Hlava 3.  § 236  Stravování zaměstnanců 
Hlava 4.  § 237 - § 247  Zvláštní pracovní podmínky některých zaměstnanců 
Část XI.     Náhrada škody 
Hlava 1.  § 248 - § 249  Předcházení škodám 
Hlava 2.  § 250 - § 264  Odpovědnost zaměstnance za škodu 
Hlava 3.  § 265 - § 271  Odpovědnost zaměstnavatele za škodu 
Hlava 4.  § 272 - § 274  Společná ustanovení o odpovědnosti za škodu 
Hlava 5.  § 275  Zabezpečení při pracovních úrazech a nemocech z povolání 
Část XII.     Informování, projednání v pracovněprávním vztahu a oprávnění odborové organizace, rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Hlava 1.  § 276 - § 277  Základní ustanovení 
Hlava 2.  § 278 - § 280  Informování a projednání 
Hlava 3.  § 281 - § 285  Rada zaměstnanců a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Hlava 4.  § 286 - § 287  Působnost odborových organizací v pracovněprávních vztazích v jednání za zaměstnance a informování a projednání 
Hlava 5.  § 288 - § 299  Přístup k nadnárodním informacím 
Část XIII.     Společná ustanovení 
Hlava 1.  § 300  Množství práce a pracovní tempo 
Hlava 2.  § 301 - § 304  Základní povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců vyplývající z pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, zvláštní povinnosti některých zaměstnanců a výkon jiné výdělečné činnosti
Hlava 3.  § 305 - § 306  Vnitřní předpis 
Hlava 4.  § 307  Mzdová, platová a ostatní práva v pracovněprávních vztazích 
Hlava 5.  § 308 - § 309  Agenturní zaměstnávání 
Hlava 6.  § 310 - § 311  Konkurenční doložka 
Hlava 7.  § 312 - § 315  Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek 
Hlava 8.  § 316  Ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance 
Hlava 9.  § 317 - § 319  Zvláštní povaha práce některých zaměstnanců, vyloučení pracovněprávního vztahu a vyslání k výkonu práce na území jiného členského státu Evropské unie 
Hlava 10.  § 320 - § 323  Oprávnění odborových organizací, organizací zaměstnavatelů a kontrola v pracovněprávních vztazích 
Hlava 11.  § 324  Bezdůvodné obohacení 
Hlava 12.  § 325 - § 328  Závazky v pracovněprávních vztazích a smrt zaměstnance 
Hlava 13.  § 329 - § 333  Promlčení a zánik práva 
Hlava 14.  § 334 - § 337  Doručování 
Hlava 15.  § 338 - § 345  Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů a zánik práv a povinností z pracovněprávních vztahů, je-li zaměstnavatelem fyzická osoba, a přechod výkonu práv a povinností z pracovněprávních vztahů 
Hlava 16.  § 346  Zvláštní úprava pracovního poměru zaměstnanců s pravidelným pracovištěm v zahraničí 
Hlava 17.  § 347 - § 350  Výklad některých pojmů 
Hlava 18.  § 351 - § 362  Průměrný výdělek 
Hlava 19.  § 363  Ustanovení, kterými se zapracovávají předpisy Evropských společenství a ustanovení, od kterých není možné se odchýlit 
Část XIV.     Přechodná a závěrečná ustanovení 
Hlava 1.  § 364 - § 394  Přechodná ustanovení 
Hlava 2.  § 395 - § 396  Závěrečná ustanovení 
Příloha     Charakteristiky platových tříd 
Poznámky     Poznámky pod čarou

 


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství