ZÁKON č. 40/2009 Sb.

Trestní zákoník

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010.

Úvod   Hlavička zákona
Část I.   Obecná část
Hlava 1   Působnost trestních zákonů
Díl 1 § 1 Žádný trestný čin bez zákona
Díl 2 § 2 - 3 Časová působnost
Díl 3 § 4 - 11 Místní působnost
Hlava 2   Trestní odpovědnost
Díl 1 § 12 - 14 Základy trestní odpovědnosti
Díl 2 § 15 - 19 Zavinění
Díl 3 § 20 - 21 Příprava a pokus trestného činu
Díl 4 § 22 - 27 Pachatel, spolupachatel a účastník trestného činu
Hlava 3 § 28 - 32 Okolnosti vylučující protiprávnost činu
Hlava 4   Zánik trestní odpovědnosti
Díl 1 § 33 Zánik trestní odpovědnosti účinnou lítostí
Díl 2 § 34 - 35 Promlčení trestní odpovědnosti
Hlava 5   Trestní sankce
Díl 1 § 36 - 38 Druhy trestních sankcí a obecné zásady pro jejich ukládání
Díl 2 § 39 - 95 Tresty
Díl 3 § 96 - 104 Ochranná opatření
Hlava 6 § 105 - 106 Zahlazení odsouzení
Hlava 7 § 107 - 109 Zvláštní ustanovení o některých pachatelích
Hlava 8 § 110 - 139 Výkladová ustanovení
Část II.   Zvláštní část
Hlava 1   Trestné činy proti životu a zdraví
Díl 1 § 140 - 144 Trestné činy proti životu
Díl 2 § 145 - 148 Trestné činy proti zdraví
Díl 3 § 149 - 158 Trestné činy ohrožující život nebo zdraví
Díl 4 § 159 - 163 Trestné činy proti těhotenství ženy
Díl 5 § 164 - 167 Trestné činy související s neoprávněným nakládáním s lidskými tkáněmi a orgány, lidským embryem a lidským genomem
Hlava 2   Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
Díl 1 § 168 - 179 Trestné činy proti svobodě
Díl 2 § 180 - 184 Trestné činy proti právům na ochranu osobnosti, soukromí a listovního tajemství
Hlava 3 § 185 - 193 Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti
Hlava 4 § 194 - 204 Trestné činy proti rodině a dětem
Hlava 5 § 205 - 232 Trestné činy proti majetku
Hlava 6   Trestné činy hospodářské
Díl 1 § 233 - 239 Trestné činy proti měně a platebním prostředkům
Díl 2 § 240 - 247 Trestné činy daňové, poplatkové a devizové
Díl 3 § 248 - 267 Trestné činy proti závazným pravidlům tržní ekonomiky a oběhu zboží ve styku s cizinou
Díl 4 § 268 - 271 Trestné činy proti průmyslovým právům a proti autorskému právu
Hlava 7   Trestné činy obecně nebezpečné
Díl 1 § 272 - 289 Trestné činy obecně ohrožující
Díl 2 § 290 - 292 Trestné činy ohrožující vzdušný dopravní prostředek, civilní plavidlo a pevnou plošinu
Hlava 8 § 293 - § 308 Trestné činy proti životnímu prostředí
Hlava 9   Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci
Díl 1 § 309 - 315 Trestné činy proti základům České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
Díl 2 § 316 - 318 Trestné činy proti bezpečnosti České republiky, cizího státu a mezinárodní organizace
Díl 3 § 319 - 322 Trestné činy proti obraně státu
Hlava 10   Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných
Díl 1 § 323 - 328 Trestné činy proti výkonu pravomoci orgánu veřejné moci a úřední osoby
Díl 2 § 329 - 330 Trestné činy úředních osob
Díl 3 § 331 - 334 Úplatkářství
Díl 4 § 335 - 351 Jiná rušení činnosti orgánu veřejné moci
Díl 5 § 352 - 356 Trestné činy narušující soužití lidí
Díl 6 § 357 - 360 Jiná rušení veřejného pořádku
Díl 7 § 361 - 363 Organizovaná zločinecká skupina
Díl 8 § 364 - 368 Některé další formy trestné součinnosti
Hlava 11 § 369 - 374 Trestné činy proti branné povinnosti
Hlava 12   Trestné činy vojenské
Díl 1 § 375 - 383 Trestné činy proti vojenské podřízenosti a vojenské cti
Díl 2 § 384 - 387 Trestné činy proti povinnosti konat vojenskou službu
Díl 3 § 388 - 391 Trestné činy proti povinnostem strážní, dozorčí nebo jiné služby
Díl 4 § 392 - 397 Trestné činy ohrožující bojeschopnost ozbrojených sil
Díl 5 § 398 - 399 Trestné činy proti služebním povinnostem příslušníků bezpečnostních sborů
Hlava 13   Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy
Díl 1 § 400 - 405 Trestné činy proti lidskosti
Díl 2 § 406 - 417 Trestné činy proti míru a válečné trestné činy
Díl 3 § 418 Společné ustanovení
Část III. § 419 - 421 Přechodná a závěrečná ustanovení

 


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství