Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

Část třetí

Změna zákona o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu

§ 69

      Zákon č. 159/1999 Sb. ČR, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 39/2004 Sb., se mění takto:

 

      1. Nadpis nad § 6 zní: „Povinné pojištění záruky“.

 

      2. V § 6 odst. 1 se za slovo „pojištění“ doplňují slova „záruky pro případ úpadku cestovní kanceláře“.

 

      3. V § 6 odst. 2 se slova „použijí se pro povinné smluvní pojištění ustanovení části osmé hlavy patnácté oddílu prvého až čtvrtého občanského zákoníku.“ nahrazují slovy „řídí se povinné pojištění záruky příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)“.

 

      Poznámka pod čarou č. 10a) zní:

 

„10a)  Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě).“.


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství