Poznámky pod čarou

1)     Například zákona č. 159/1999 Sb. ČR, o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 168/1999 Sb. ČR, o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů

 

2)     Zákon č. 363/1999 Sb. ČR, o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví), ve znění pozdějších předpisů

 

3)     Směrnice 2002/65/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. září 2002 o uvádění spotřebitelských finančních služeb na trh na dálku a kterou se mění směrnice Rady 90/619/EHS a směrnice 97/7/ES a 98/27/ES

 

4)     § 53 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

5)     § 32 zákona č. 363/1999 Sb. ČR, ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

 

6)     § 33 zákona č. 363/1999 Sb. ČR, ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

 

7)     Část A přílohy č. 1 k zákonu č. 363/1999 Sb. ČR, ve znění zákona č. 39/2004 Sb.

 

8)     § 18 odst. 8 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí)

 

9)     Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže)

 

10)    Například zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb.

 

11)    § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb. ČR, o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku)

 

12)    Zákon č. 216/1994 Sb. ČR, o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

 

13)    Například zákon č. 168/1999 Sb. ČR, ve znění pozdějších předpisů

 

14)    § 9 písm. a) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 177/2001 Sb.

 

15)    Zákon č. 58/1995 Sb. ČR, o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb. ČR, o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství