Jak napsat petici

Trápí vás přílišný hluk z okolní stavby? Nesouhlasíte se záměrem obce pokácet lipovou alej? Chtěli by jste na nějaký problém upozornit? Pokud ano tak vězte, že jedním z nástrojů, které máte jako občan k dispozici je také petiční právo. Tedy právo sepsat petici a předat ji orgánu státní správy nebo samosprávy.

Petice

Právo petiční je zakotveno přímo v ústavním pořádku České republiky a to konkrétné v Listině základních práv a svobod. Oddíl druhý článek 2 Listiny říká:

Článek 18 LZPS
(1) Petiční právo je zaručeno; ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu má každý právo sám nebo s jinými se obracet na státní orgány a orgány územní samosprávy s žádostmi, návrhy a stížnostmi.
(2) Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
(3) Peticemi se nesmí vyzývat k porušování základních práv a svobod zaručených Listinou.


Podrobnosti dále upravuje petiční zákon, tj. zákon č. 85/1990 Sb., o právu petičním.

Co stanoví petiční zákon

Petiční zákon blíže upřesňuje formální náležitosti výkonu petičního práva. Jinými slovy, zákon nám říká jakým způsobem sestavit petici, jaké náležitosti musí petice obsahovat, čeho se lze peticí domáhat a jakým způsobem ji státnímu orgánu předat.

Čeho se peticí nelze domáhat

Výčet zákonných omezení petičního práva, tak jak jsou stanovena petičním zákonem.

•    Peticí se nesmí zasahovat do nezávislosti soudu.
•    Petice nesmí vyzývat k porušování Ústavy a zákonů.
•    Petice nesmí vyzývat k popírání nebo omezování osobních, politických nebo jiných práv občanů pro jejich národnost, pohlaví, rasu, původ, politické nebo jiné smýšlení, náboženské vyznání a sociální postavení.
•    Petice nesmí vyzývat k rozněcování nenávisti a nesnášenlivosti z výše uvedených důvodů.
•    Petice nesmí vyzývat k násilí nebo hrubé neslušnosti.

Čeho se peticí lze domáhat

Jednoduše řečeno všeho, co není zakázáno v zákoně o právu petičním.

Petiční výbor

Petiční zákon umožňuje sestavení petičního výboru. Petiční výbor je povinen jmenovat zástupce, který zastupuje petiční výbor ve styku se státními orgány. Zástupce petičního výboru musí být starší 18 let.

Náležitosti petice a petičních archů

Zákon stanoví, že petice musí být písemná a musí být pod ní uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo ji podává; podává-li petici petiční výbor, uvedou se jména, příjmení a bydliště všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat.

Shromažďování podpisu pod petici se provádí podpisem pod petiční arch petice. Podpořit petici svým podpisem může podle petičního zákona každý občan. Ovšem podle článku 18 odstavce 1 Listiny základních práv a svobod může petici podepsat každý, tedy i ten kdo není občan. Petiční právo má tedy i člověk bez občanství nebo cizinec.

K podpisu pod petici občan (každý) uvede své jméno, příjmení a bydliště. Musí být umožněno, aby se s obsahem petice před podpisem řádně seznámil. K podpisu nesmí být žádným způsobem nucen.

Pokud podpisové archy neobsahují text petice, musí být označeny tak, aby bylo zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena. Na petičních arších dále musí být uvedeno jméno, příjmení a bydliště toho, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat.

Vyřízení petice státním orgánem

Podle § 5 petičního zákona je státní orgán petici přijmout posoudit její obsah a do 30 dnů písemně odpovědět tomu kdo petici podal a nebo zástupci petičnímu výboru. Ve své dopovědi státní orgán uvede stanovisko k obsahu petice a způsob jejího vyřízení.

Pokud věc, kterou se prostřednictvím petice občané domáhají, nepatří do působnosti státního orgánu jemuž je adresována, je státní orgán povinen do 5 dnů petici postoupit příslušnému státnímu orgánu a uvědomit o tom toho, kdo petici podal.

Petiční právo a nález Ústavního soudu

Petiční zákon sice zakládá povinnost státního orgánu na petici do 30 dnů odpovědět a uvést své stanovisko k ní, ale judikatura Ústavního soudu ČR toto ustanovení petičního zákona zpochybnila. Podle nálezu Ústavního soudu sz. I. ÚS 21/94 je státní orgán povinen petici jen přijmout, ale již není povinen na ni reagovat, alespoň ne z pohledu Ústavy. K tomu je třeba dodat, že petiční zákon za nedodržení ustanovení § 5 neukládá státnímu orgánu žádnou sankci. Z toho plyne, že není možné se odpovědi na petici domoci právní cestou, byť to stanoví zákon.

V praxi naštěstí většina státních orgánů na petice odpovídá. Otázkou je zda je to dobrou vůlí vyhovět občanovi, nebo neznalostí judikátu Ústavního soudu ;-)


Diskuse k článku

Datum: 23.09.2011

Vložil: jubox

Titulek: 18 let

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, musí mít všichni členové petičního výboru více než 18 let?
děkuji za odpověď.

Odpovědět

—————

Datum: 29.06.2014

Vložil: Luděk

Titulek: Re: 18 let

Nemusí, stačí jeden.

Odpovědět

—————

Datum: 03.05.2011

Vložil: Klicperová

Titulek: věk

Dobrý den,
chtěla jsem se zeptat, jestli existuje nějaké věkové omezení, kdo smí petici podepsat. Např. jen osoby starší 18 let??
Děkuji.

Odpovědět

—————

Datum: 13.07.2011

Vložil: Tomáš

Titulek: Re: věk

Dobrý den,
petici může podepsat každý, bez ohledu na věk.

Odpovědět

—————

Datum: 18.07.2012

Vložil: Michaela

Titulek: Re: Re: věk

Člověk musí být starší 15-ti let k podpisu, starší 16-ti let ke shromažďování podpisů a starší 18-ti let, aby mohl být v petičním výboru.

Odpovědět

—————

Datum: 23.01.2010

Vložil: Roman Stejskal

Titulek: podat petici může jen občan nebo i např. sdružení?

Může petici podat i např. občanské sdružení, nebo pouze fyzické osoby?

Odpovědět

—————

Datum: 08.07.2010

Vložil: Honza

Titulek: Re: podat petici může jen občan nebo i např. sdružení?

U petice musí být vždy uveden ten kdo ji podává - fyzická osoba. Těchto osob může být více, viz petiční výbor výše.

Odpovědět

—————

Datum: 19.11.2009

Vložil: Ing. Jan Michut

Titulek: Upřesnění zákona

Petiční zákon hovoří,že občan pod petici se podepíše svým jménem a přijmením a adresou trvalého bydliště. Má tyto údaje ještě potvrdit podpisem.
Je stanoveno,kolik musí být podpisů v petici jedná-li se o stížnost občanů v obci.

Odpovědět

—————

Datum: 11.12.2009

Vložil: Jan - redaktor

Titulek: Re: Upřesnění zákona

Údaje v petici je potřeba potvrdit svým podpisem. Podle zákona stačí i pouze jediný podpis pod petici. Stanovení počtu podpisů se týká návrhu na vyhlášení místního referenda, nikoli petice.

Odpovědět

—————

Přidat nový příspěvek


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství