18.12.2014 02:26

Ústavní soud: za škodu způsobenou botičkou odpovídá obec a nikoliv stát

Podle rozhodnutí Ústavního soudu za způsobenou škodu Městskou policií odpovídá obec, jako její zřizovatel. Náhradu škody způsobené nesprávným postupem Městské policie je tedy třeba vymáhat po obci, nikoli po státu. Ústavní soud tak vyhověl stížnosti na nesprávný postup při umístění botičky na automobil, který se tak stal nepojízdným a díky čemuž vznikla jeho majiteli prokazatelná škoda.


II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) vyhověl ústavní stížnosti stěžovatelů a zrušil rozsudek Městského soudu v Brně, neboť jím došlo k porušení práva stěžovatelů na projednání věci před soudem. Stěžovatelé požadovali po statutárním městě Brno, jehož městská policie neoprávněně opatřila jejich osobní automobil tzv. botičkou, náhradu škody, když nemohli z toho důvodu svůj automobil po určitou dobu používat. Městský soud v Brně však shledal na straně žalovaného nedostatek procesní způsobilosti (pasivní legitimace) k takové náhradě, žalobu zamítl a odkázal stěžovatele na stát (reprezentovaný v takových případech Ministerstvem spravedlnosti).

Po proběhlém přezkumu rozsudku Městského soudu v Brně Ústavní soud zjistil, že podmínky pro jeho kasační zásah jsou dány a napadený rozsudek zrušil. Vedly ho k tomu zejména tyto důvody:

Městský soud při posouzení nesprávného úředního postupu Městské policie vyložil zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti státu za škodu ústavně nekonformním způsobem, neboť spatřoval v postupu Městské policie výkon přenesené působnosti státu a nikoliv výkon místní samosprávy. Nesprávně tedy použil zásady, podle níž není-li určitá činnost zvláštním zákonem svěřena obci jako výkon státní správy, tj. v přenesené působnosti, jedná se o samostatnou působnost obce. Podle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, spadá péče o ochranu veřejného pořádku mezi záležitosti v samostatné působnosti obce, jejímuž zastupitelstvu je také vyhrazeno zřizovat a zrušovat obecní policii jako orgán obce. Důsledky jejího případného pochybení, kvalifikovaného podle zákona o odpovědnosti státu za škodu jako nesprávný úřední postup, proto nutno přičíst obci a nikoliv státu.

Podle tiskové zprávy k nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 1894/14 ze dne 9. 12. 2014

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství