12.11.2014 15:43

Nová úprava kácení dřevin – změna vyhlášky č. 189/2013 Sb., vyhláškou č. 222/2014 Sb.

Povolování kácení dřevin se od 1. listopadu řídí opět novými pravidly. 1. 11. 2014 vystoupila v platnost vyhláška č. 222/2014 Sb., kterou se změnila vyhláška č. 189/2013 Sb., která platí od července roku 2013. Hlavní změna se týká povolování kácení dřevin rostoucích mimo les. Nově platí povinnost žádat o vydání povolení ke kácení dřevin na všechny dřeviny vyjma těch uvedených v § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb.:

§3
Velikost a charakteristika dřevin, k jejichž kácení není třeba povolení

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku [§ 3 odst. 1 písm. b) zákona] nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje

   a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,

b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,

c) pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v katastru nemovitostí ve způsobu využití jako plantáž dřevin^3),

d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň.

Jak je z textu vyhlášky zjevné, jde pouze o dřeviny, které nejsou součástí významného krajinného prvku, nebo stromořadí. Vyhláška tedy nepovoluje hromadné kácení ovocných stromů u silnic, jak se její kritici obávali. Vyhláška také přesně definuje co je stromořadí.

Stromořadím je: souvislá řada nejméně deseti stromů s pravidelnými rozestupy; chybí-li v některém úseku souvislé řady nejméně deseti stromů některý strom, je i tento úsek považován za součást stromořadí; za stromořadí se nepovažují stromy rostoucí v ovocných sadech, školkách a plantážích dřevin.

Vyhláška č. 189/2013 Sb., také stanoví postup při podání žádosti o povolení pokácení dřevin, včetně náležitostí této žádosti. Součástí vyhlášky je též specifikace období vegetačního klidu, ve kterém nesmí být dřeviny s ohledem na ochranu životního prostředí káceny (například hnízdění ptáků).


Související předpisy:
Vyhláška č. 189/2013  Sb. - aktuální znění k 10. 11. 2014
Vyhláška č. 222/2014 Sb. - aktuální znění k 10. 11. 2014

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství