18.12.2014 01:43

Notáře pro ověření plné moci nepotřebujete, rozhodl Nejvyšší soud

Nejvyšší soud se zabýval prvním sporným ustanovením nového občanského zákoníku, který upravuje povinnost pro ověření plné moci notářem v případě, vyžaduje-li se pro právní jednání zvláštní forma. Šlo přitom o jedno z ustanovení nového zákoníku, které chtělo novelizovat Ministerstvo spravedlnosti. Odpůrci novelizace tvrdili, že vše vyjasní praxe a judikatura soudů. Nejvyšší soud rozhodl, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil.

 

Přečtete si kompletní vyjádření Nejvyyšího soudu k usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014:

Nejvyšší soud v rámci sjednocování rozhodovací praxe soudů podal výklad § 441 odst. 2 nového občanského zákoníku, na který netrpělivě čekala odborná veřejnost, a to v rekordní době necelých tří měsíců od předložení věci k rozhodnutí o dovolání. 
 
Nejvyšší soud, vědom si obtíží a nejasností, jež uvedené ustanovení vyvolává, sjednotil doposud rozkolísanou praxi v otázce formy plné moci k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu. Podle § 441 odst. 2 nového občanského zákoníku musí být plná moc k právnímu jednání, pro něž zákon vyžaduje zvláštní formu, udělena v téže formě. Má-li být tudíž právní jednání učiněno ve formě notářského zápisu, měla by tuto formu mít i plná moc, což v praxi vyvolává značné problémy zejména v oblasti práva obchodních korporací. Doposud přitom nebylo zřejmé, jaké důsledky má nedodržení zákonem požadované formy plné moci. 
 
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 27. 11. 2014, sp. zn. 29 Cdo 3919/2014, vyložil, že plná moc udělená k právnímu jednání, pro které zákon vyžaduje formu notářského zápisu o právním jednání, není neplatná pro nedostatek formy vyžadované zákonem, není-li pochyb o tom, kdo (která osoba) plnou moc udělil. 
 
V praxi to znamená, že i tehdy, je-li plná moc udělována k právnímu jednání, které musí mít formu notářského zápisu, postačí, je-li udělena písemně a je-li současně podpis zmocnitele úředně ověřen.
 
zdroj: tisková zpráva NS ze dne 17.12.2014
 

Související právní předpisy:
zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství