14.11.2014 03:25

Nejvyšší správní soud rozhodl, že není možné bránit bezdůvodně dětem ve vstupu do restaurace

Nejvyšší správní soud zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, kterým bylo zrušeno rozhodnutí České obchodní inspekce o uložení pokuty ve výši 10.000 Kč provozovateli restaurace v Mladé Boleslavi za správní delikt, kterého se dopustil tím, že na dveře restaurace umístil nápis: „Tato restaurace není vhodná pro děti do 6 let v doprovodu rodičů z důvodu rušení ostatních a hotelových hostů. Vstup pouze pro dospělé a děti od 6 let v doprovodu rodičů.“

Nejvyšší správní soud v dané věci dospěl k závěru, že obecný zákaz vstupu dětí do provozovny restaurace, který není založen na objektivních a rozumných důvodech a odůvodněn legitimním cílem, představuje diskriminaci ve smyslu § 6 zákona o ochraně spotřebitele

Za ospravedlnitelný důvod pro zákaz vstupu dětí do restaurace nelze považovat provozovatelem pouze v obecné rovině deklarované zaměření na určitý druh klientely. I pokud by bylo možné považovat za legitimní zájem na zajištění odpovídající úrovně čerpání služeb obchodní klientelou, na kterou se provozovatel restaurace zaměřuje a která může být dětmi rušena, pak k dosažení tohoto cíle se nejeví jako přiměřené použití prostředků, spočívajících v obecném zákazu vstupu (všech) dětí do provozovny, potažmo rodičů doprovázejících děti do 6 let, kterým nebyl vstup umožněn ani v doprovodu rodičů. V této souvislosti se nabízely mírnější prostředky vedoucí k témuž cíli, např. vykázání, popř. omezení vstupu konkrétních dětí, které nad míru přiměřenou poměrům ruší ostatní hosty restaurace, popř. ohledně kterých lze mít vzhledem k jejich chování při vstupu do restaurace v tomto směru důvodné obavy.

Podle soudců NSS důvody, na jejichž základě lze přiměřeným a nezbytným způsobem omezit vstup dětí do provozovny, mohou být např. stavební řešení, které neumožňuje zajištění odpovídající úrovně bezpečnosti či které brání volnému pohybu po provozovně s kočárkem nebo povaha zde poskytovaných služeb (např. provozovny, v nichž je distribuován výhradně sortiment, jehož prodej dětem je zakázán).

Informace k rozsudku NSS ze dne 30. 10. 2014, č. sp.zn. 4 As 1/2014.

zdroj: tisková zpráva NSS

KE STAŽENÍ - CELÝ ROZSUDEK NSS
č. 
sp.zn. 4 As 1/2014

—————

Zpět


Kontakt: Pro právo Projekty: Smlouvy zdarma, Vzory zdarma, Smlouvy a vzory, Výpověď - vzor, Vzor životopisu, Půjčky a dluhy, Rozvod manželství